ENG | 中文

每一個人於生活中應該享有平等的機會,而同志及性小眾僱員應當獲得平等的待遇,並且於生活中免受偏見與歧視。所以吾等支持同性關係在香港獲得法律上的承認,並且享有平等的待遇。 

 

   

 

 

   

  112 COMPANIES HAVE SIGNED UP

  112 個機構已簽名支持